Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- www.dierenlantijntjes.nl en www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes zijn de namen van de website en zijn eigendom van Dierenlantijntjes, gevestigd te Uden, met verkoop via www.dierenlantijntjes.nl en www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes/ . Dierenlantijntjes is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 64344606.
- "bevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.
- "product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Dierenlantijntjes en u door of via Dierenlantijntjes binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
- "voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de webshop van Dierenlantijntjes gesloten worden en waarbij Dierenlantijntjes partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkoming van een overeenkomst tussen u en Dierenlantijntjes middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Dierenlantijntjes worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dierenlantijntjes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dierenlantijntjes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Dierenlantijntjes heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Dierenlantijntjes zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Dierenlantijntjes de aankoopprijs van het product dient te verhogen, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Dierenlantijntjes te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Dierenlantijntjes en u komt tot stand op het moment nadat u:
a. een bestelling hebt geplaatst op de website van Dierenlantijntjes middels het volledig en correct invullen van het formulier op de website van www.dierenlantijntjes.nl of www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes
b. vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van www.dierenlantijntjes.nl of www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes
c. hierna bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
d. hierop van Dierenlantijntjes op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat Dierenlantijntjes uw bestelling heeft ontvangen (de “bevestiging”).
3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
a. een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
b. de prijs van het product;
c. de kosten van de verzending;
d. uw naam, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en betaalwijze;
e. het bestelnummer van de overeenkomst;
f. het e-mailadres van www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes en www.dierenlantijntjes.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Dierenlantijntjes gemaakte afspraken en treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Dierenlantijntjes.
3.5 De administratie van Dierenlantijntjes geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Dierenlantijntjes verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dierenlantijntjes verrichtte leveringen. Dierenlantijntjes erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.BEZORGEN EN BEZORGKOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief BTW (tenzij anders vermeld), en zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Dierenlantijntjes. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Dierenlantijntjes kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.4 De door Dierenlantijntjes opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer, om welke reden dan ook, de overeengekomen levertermijn met meer dan 7 dagen overschreden wordt, dient Dierenlantijntjes u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met www.dierenlantijntjes.nl en www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dierenlantijntjes/ te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Dierenlantijntjes te melden.
4.6 De standaard verzendkosten zijn op basis van verzending binnen Nederland.

5. RETOURNEREN
5.1 Onbeschadigde producten op bestelling gemaakt en/of uit voorraad geleverde producten kunnen niet worden geretourneerd.
5.2 Dierenlantijntjes behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan die van Dierenlantijntjes of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dierenlantijntjes schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Dierenlantijntjes u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Dierenlantijntjes heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
5.4 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een product zijn in eerste instantie voor de koper, in overleg wordt hier een passende reactie op gegeven.

6. AANSPRAKELIJKHEID & GARANTIES
6.1 Op de door Dierenlantijntjes geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Dierenlantijntjes geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Bij het gebruik van de producten dient u erop te letten deze niet in contact te brengen met eventuele schadelijke factoren van buitenaf. Producten dienen alleen te worden gebruikt waar ze voor dienen.
6.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is Dierenlantijntjes niet aansprakelijkheid voor schade.
6.3 Dierenlantijntjes is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (doch niet beperkt tot) schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
6.4 In geval Dierenlantijntjes, aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor Dierenlantijntjes aansprakelijk is, beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag.
6.5 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Dierenlantijntjes tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door Dierenlantijntjes. Alleen binnen deze periode kan u Dierenlantijntjes tot vergoeding van schade aanspreken. Ingeval u een natuurlijk persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximaal termijn van één jaar.
6.6 Dierenlantijntjes staat er voor in dat zijn producten en/of diensten voldoen
a. aan de overeenkomst
b. de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid die daaraan op basis van de overeenkomst gesteld mogen worden,
c. de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De feitelijke levensduur van producten wordt nooit gegarandeerd.
6.7 Indien zich binnen 6 maanden na aankoop van het product onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die te wijten zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden of gebruikte materialen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Dierenlantijntjes zich die zaken te zijner keuze of kosteloos te repareren, of te vervangen.
6.8 Dierenlantijntjes geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.
6.9 Indien door Dierenlantijntjes met betrekking tot veilige c.q. breukbelasting gegevens zijn verstrekt, zijn deze gegevens indicatief. Aan dergelijke gegevens kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend en hierop geldt geen enkele garantie van de kant van Dierenlantijntjes.
6.10 U verliest diens rechten jegens Dierenlantijntjes en is jegens Dierenlantijntjes aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Dierenlantijntjes tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Dierenlantijntjes strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper/Dierenlantijntjes gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Dierenlantijntjes zijn verschaft -en/of voorgeschreven;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenlantijntjes.

7. BETALING
7.1 Betaling dient vooraf te worden ontvangen door Dierenlantijntjes te zijn ontvangen. Een langere betalingstermijn geldt alleen in geval partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
7.2 Ter keuze van Dierenlantijntjes kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van Dierenlantijntjes om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
7.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Dierenlantijntjes bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, te ontbinden. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Dierenlantijntjes het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Dierenlantijntjes is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruikmaking van zijn ontbindingsrecht.
7.4 Betaling dient steeds volledig plaats te vinden zonder korting en/of verrekening.

8. KLACHTEN
8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Dierenlantijntjes serieus in behandeling worden genomen.
8.2 U dient een klacht kenbaar te maken via e-mail: [email protected]
8.3 Dierenlantijntjes zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Dierenlantijntjes zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) informeren.

9. RECHTSPOSITIE
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dierenlantijntjes is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Dierenlantijntjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?